Проекти


През изминалата година ЦДГ N4 „Слънце” спечели проект на МОСВ – София в размер на 2000лв.

Цел на проекта

            Оптимизиране на взаимодействието „Детска градина – дете – природна среда” чрез подобряване на съществуващите материални фактори и на целенасочения педагогически процес.

Задачи на проекта

  1. Да се проучи и подобри екологичната обстановка в района на ЦДГ „Слънце” в съответствие с европейските стандарти.
  2. Да се постигне естетизация и благоустройство на зелените площи за игри и спортни дейности.
  3. Да се  акцентира върху полагане основите на екологична култура у децата чрез подходяща възпитателно – образователна дейност.
  4. Да се ангажира кварталната общественост за недопускане замърсяване на микрорайона.
  5. Да се въведе разделно събиране на отпадъците. Със средствата от предаването им на вторични суровини да се закупят играчки и книжки за децата.

 

Актуалност и значимост на проекта

    Актуалността на Проекта произтича от ноебходимостта да се преустанови:

Ø      Недобросъвестното замърсяване на едно от най – красивите места в гр. Карлово – двора на ЦДГ „Слънце”;

Ø      Разхождането на домашни кучета на места, определени за игра на децата и за отдих;

Ø      Злонамереното унищожаване на физкултурните уреди, пособия и пейки в двора на детската градина;

 

    Значението на проекта се състои във:

Ø      Възпитаване у  децата от най- ранна възраст на грижовно отношение към природните обекти, на любов и възхищение от красотата и чистотата;

Ø      Чрез по- широко общуване с природата да се промени поведението на подрастващите към природните и материалните ресурси,чийто отпадъци да се събират разделно и да се предават на определените за целта места;

Ø      Удълженият престой на децата на открито при организираните дейности,игри и физкултурни прояви, както и достъпният за детската възраст труд ще допринесе за подобряване на здравословното им състояние и на физическата им дееспособност;

Ø      Включването на кварталната общественост в съвместни действия,ще благоприятства опазването на материалната база на детската градина;

Ø      Ще се постигне естетически вид на двора на детската градина;

Ø      Ще се контролира опазването на постигнатото благоустрояване на микрорайона;